SÅ GÖR VÄGRA VÄGGEN SKILLNAD I KAMPEN MOT UTMATTNING

 

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning, där stressrelaterad ohälsa utgör den absolut största gruppen av långtidssjukskrivningar i Sverige. Sjukskrivningar på grund av utmattning har ökat med 359 % sedan 2010, samtidigt som den fortsätter att stiga i skrämmande takt. Utmattning kostar samhället miljarder årligen, och då är personligt lidande inte inräknat. Utmattning är en allvarlig sjukdom som det tar lång tid att återhämta sig ifrån, samtidigt som sviterna av sjukdomen ger ökad stresskänslighet i hjärnan och kan orsaka permanenta skador i hjärnan. Därtill är risken för återfall är så hög att, 1 av 4 återinsjuknar.  skador. Utöver detta är det alarmerande att se hur stress kryper allt ner i åldrarna. Studier som genomförs visar att var tredje 16-åring är kriniskt stressad, att 8% uppvisar så svåra stressrelaterade problem att det kan jämföras med utbrändhet hos en vuxen. Fortsätter stressutvecklingen att kliva ner i åldrarna som den gör idag, riskerar Sverige att få en redan utmattad generation som ska kliva ut på arbetsmarknaden om några år.

 

”Varje sjukskrivning på grund av utmattning är ett strukturellt misslyckande av samhället”

 

Det är en sjukdom som går att motverka, men det kräver långsiktigt engagemang från hela samhället och förändring måste ske på flera nivåer. Vägra väggen arbetar därför inom flera olika områden. Vår verksamhet har fem fokusområdenbestår som tillsammans ska bana väg, och öppna upp för att få till den förändring som måste till för att motverka utmattning. Att förebygga och motverka utmattning kommer spara Sveriges samhällsekonomi miljarder årligen.

 

Har Sverige överhuvudtaget råd att inte agera?!

VÅR ARBETSMETODIK UTGÅR IFRÅN NEDAN MODELL

Forskning

 

Det finns stora kunskapsluckor i hur man kan arbeta förebyggande för att motverka stress. Bakgrunden till det är att att det bedrivs alldeles för lite forskning och genomförs för få preventioner i det förebyggande.

 

Vi är därför övertygade om att tillämpad- och preventionsforskning är effektiva metoder i det förebyggande arbetet mot stressrelaterad ohälsa och utmattning. Med interventionsforskning menas forskning om effektiva insatser som både kan vara förebyggande och ingripande. Tillämpad forskning innebär att forskning bedrivs på så sätt att resultatet kan omsättas i praktiska verktyg och metoder. Båda disciplinerna bidrar till att Vägra väggen kan arbeta för att nå visionen om att motverka utmattning.

 

För att kunna arbeta förebyggande mot stressrelaterad ohälsa och utmattning är forskningsförankring grundläggande. För att ge företag, organisationer, sjukvård och skola praktisk möjlighet att tillämpa forskningen finns det ett stort behov att tillgängliggöra den på ett relevant och användbart sätt. Vägra väggen kommer att arbeta för att vara ett språkrör mellan forskning och samhället för att göra det möjligt.

 

Vägra väggen kommer att dela ut stipendier och bidrag till forskare som ansökt om anslag för att bedriva tillämpad- och preventionsforskning inom stress.

 

Under 2018 är Vägra väggens målsättning att kunna bevilja anslag för ett projekt om stressprevention på arbetsplatser – hur man kan arbeta förebyggande på organisatorisk nivå för att motverka stress. Interventionsprojektet bör ha som mål att ta fram metoder för att identifiera och eliminera organisatoriska rotorsaker till stress, men också verktyg för att arbeta förebyggande i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi kommer samtidigt att kunna använda den kunskapen för att kompetensutveckla fler av våra medlemsföretag i deras förebyggande arbetsmiljöarbete.

 

Tillsammans ger vi fler människor möjlighet till fler friska år!

REHABILITERINGSSTÖD

 

 

Under de första 6 månaderna som Vägra väggen varit verksamt (bildades mars-2018) finansierade vi totalt sex personers rehabilitering. Det innebär att vi gav stöd till en drabbad medlem per månad vilket även var målsättningen. Nu önskar vi dock kunna hjälpa betydligt fler drabbade med rehabilitering.

 

 

Vi håller därför på att omarbeta det rehabiliteringsstöd vi avser att erbjuda via Vägra väggen. Troligtvis kommer vi hädanefter att anordna rehabilitering i grupp likt det Retreatet som vi anordnade i Nacka Boo i Stockholm den 11 september 2018.

 

 

Vi återkommer med mer information när vi färdigställt vårt nya arbetssätt kring rehabilitering.

 

Lycka till med din rehabilitering!

UTBILDNING – För ett hållbart sunt arbetsliv

 

För att på bästa sätt kunna arbeta förebyggande med att motverka utmattning behöver arbetsgivare, oavsett sektor, privat som offentlig – utbildning. Utbildning är början till förändring. Genom utbildning skapas förutsättning för kompetensutveckling, det ger ökad kunskap kring utmattning och dess konsekvenser, samt hur förebyggande hälsoarbete kan bedrivas för att skapa en frisk arbetsplats.
En god arbetsmiljö skapar en attraktiv arbetsplats som ger trivsel, lägre sjukfrånvaro och lägre personalomsättning. En god arbetsmiljö ökar också engagemanget hos medarbetare som i sin tur bidrar till verksamhetens resultat och mål. Det finns bara vinnare i det förebyggande arbetet med att motverka stress.

Idag finns det stora kunskapsluckor och många behöver kunskap om stressrelaterad ohälsa och samtidigt förstå sitt ansvar i frågan. Kommuner- och landsting, sjukvård, skola och omsorg och Sveriges näringsliv är alla olika verksamheter och behöver utbildning anpassad till deras verksamhet.

Utbildningarna ska digitaliseras för att materialet alltid ska vara tillgänglighet.

 

 

Vägra väggens ambition:

 

 • Att tillsammans med utbildare bygga nationella utbildningsnätverk. Från individ- till organisatorisk nivå. Från skola till näringsliv till sjukvård. Från kollega, till skyddsombud till chefer.

 

 • Anordna utbildningsevent för Vägra väggens företagsvänner. I utbildningseventen ska vi, förutom inspiration och utbildning, även presentera ”Success Stories” från företag som framgångsrikt bedrivit förebyggande hälsoarbete. På så sätt lär vi av varandra och kan utbyta erfarenheter.

 

 

 • Erbjuda Vägra väggens medlemmar kostnadsfria webbutbildningar med olika teman inom stress.

 

 • Ta fram digitalt utbildningsmaterial för att materialet alltid ska vara tillgängligt.

 

Vägra väggen vill komma i kontakt med Dig som arbetar med utbildning inom stress, på organisation- chefs- och individnivå. Om du utifrån ovan tror att Du och din verksamhet kan tillföra Vägra väggen utbildningskompetens – hör av dig till vår generalsekreterare Maria Ergül.

 

E-post: maria.ergul@vagravaggen.se
Direk: +46 (0) 73 744 26 66

 

 

Vi ser framemot kontakt!

OPINIONSBILDNING

 

Vägra väggen arbetar långsiktigt med opinionsbildning för att motverka utmattning.

 

Utmattning går att motverka, men det kräver att frågan prioriteras. För att lyfta frågan om stressrelaterad ohälsa på den politiska agendan kommer Vägra väggen bedriva ett strukturerat opinionsarbete. Vi kommer att skriva rapporter som beskriver utmattningen och dess konsekvenser på individ- och samhällsnivå, vi kommer att presentera åtgärdsförslag och delta i den offentliga debatten. I år är det val, och aldrig tidigare har det varit viktigare än nu att frågan om stressrelaterad ohälsa prioriteras av våra politiker.

 

Psykisk ohälsa kostar samhället över 70 miljarder. Prognosen är ytterligare 20 miljarder inom tre år.

 

 

Utmattning skapar inte bara stort mänskligt lidande, utan innebär stora samhällsekonomiska kostnader under lång tid. I takt med den ökade globaliseringen har Sverige inte råd att låta en sjukdom som går att motverka få fortsätta attackera vårt näringsliv. Det borde ligga i företagens intresse att vilja utrota denna sjukdom. Det yttersta ansvaret för att stressrelaterad ohälsa ska prioriteras och agers på vilar på våra folkvalda, men, du och jag spelar en viktig roll. Genom att vara en förebild och bryta tystnaden kan vi påverka. #MeToo uppropet har tydligt visat hur stark påverkan den privata människan är i ett förändringsarbete.

 

Vägra väggen kommer att initiera upprop i frågor som kräver förändring för att kunna motverka och arbeta förebyggande.

 

 

 • Införa psykisk (o)hälsa i läroplanen

  Stress går allt längre ner i åldrarna, fortsätter utvecklingen som idag, riskerar Sverige att få en redan utbränd generation på arbetsmarknaden om några år. Utbildning i psykisk (o)hälsa måste införas i läroplanen.

 

 

 • Stärk läkarintygens ställning

  Det är oacceptabelt att handläggare på Försäkringskassan har mandat att kunna ogiltigförklara ett signerat läkarintyg. En läkares bedömning ska inte kunna avskrivas för att den inte följer Försäkringskassans interna regler om hur ett sjukintyg ska formateras.

 

 

 • Svanenmärka psykosociala arbetsmiljön

  Sverige har ett bra regelverk för systematiskt psykosocialt arbetsmiljöarbete. Samtidigt är det endast var tredje företag som tillämpar föreskrifterna. Det är en oacceptabelt låg nivå. Vad gör en välarbetad föreskrift om den inte behöver tillämpas? Vägra väggen vill att den psykosociala arbetsmiljön ska svanenmärkas och följas upp av sanktioner. Alla tjänar på friska medarbetare – framförallt arbetsgivare.

 

 

 • Ledarskap måste mätas på riktigt

  Idag mäts ledare endast på ekonomiska resultat. Men för att åstadkomma ekonomiska resultat krävs det friska medarbetare. Hur kommer det då sig att chefen utan reprimand kan springa ifrån sitt ansvar som chef? Svaret är enkelt: Man mäts inte på det. Chefer måste mätas på sitt ledarskap. Chefer är nyckeln till ett framgångsriktigt psykosocialt arbetsmiljöarbete. Chefer måste samtidigt ges förutsättningar att kunna arbeta systematiskt med den psykosociala arbetsmiljön genom obligatorisk utbildning i samband med tillträde till chefstjänst.

 

 

 • Tydliggöra lagkrav för arbetstagares tillgänglighet

  Många anställda är tillgängliga utanför arbetstid. Lagkravet för en arbetstagares tillgänglighet måste tydliggöras för att arbetstagare, skyddsombud, chefer och fackliga förtroendemän ska ha en utgångspunkt.

INFORMATION- OCH KUNSKAPSSPRIDNING

 

Utmattning kan drabba alla – men ingen vågar prata om det. Nu bryter vi isen och bidrar till att fler våga söka hjälp i tid – det är när man söker hjälp i tid som man kan bli räddad i tid.

 

Vägra väggen arbetar aktivt för att förändra synen på hur samhället ser och tar emot personer som drabbats av utmattning. Genom att skapa en öppen dialog kring den sjukdom som attackerar vårt samhälle utan pardon vill vi öka samhällets kunskap om sjukdomen.

 

I det förebyggande arbetet kan alla göra skillnad. Men vi behöver bli många. Vi behöver bli en tsunami av människor som bryter tystnaden så att våra folkvalda och företagsledare inte längre kan avvärja sig från vågen av förändring.

 

 

Därför är vi otroligt tacksamma för att våra fantastiska Ambassadörer hjälper oss att sprida vårt budskap. Våra ambassadörer vill genom att dela med sig av egna erfarenheter bidra till att andra vågar pratar om sjukdomen. Läs mer om våra ambassadörer här

 

Vår vision är att motverka utmattning. Vi vill leva i en värld där Vägra väggen inte längre behövs. Vi kan komma dit. Vi ska komma dit. Men det kommer att krävas mycket av många och vi behöver all hjälp vi kan få.

 

 

Var med och bryt tystnaden om utmattning och kräv förändring!

 

Gör din röst hörd genom att:

 

 • Delta i Vägra väggens upprop som löpande kommer att utlysas i våra sociala kanaler och på hemsidan.
 • Bli medlem hos oss på Vägra väggen.
 • Utmattningsbloggen – Berättelser med kraft att förändra innebär att Du delar med dig av erfarenheter från utmattning, antingen som drabbad, anhörig eller intresserad. Vi publicerar det här på hemsidan för att inspirera och få andra att våga öppna upp och prata om sjukdomen.
 • Bära vårt signumarmband – finns att köpa i vår Shop.
 • Sprid ordet – Berätta för dina vänner, kollegor och familj att vi finns.
 • Bli volontär hos oss på Vägra väggen.#NolltoleransMotUtmattning