OM VÄGRA VÄGGEN

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar i Sverige idag, vilket är fler än 40%. Inom diagnosgruppen psykisk ohälsa är utmattningssyndrom och utmattningsdepression den absolut vanligaste sjukdomen som man långtidssjukskrivs för i Sverige. Utmattning kostar samhället miljarder årligen i förluster, och då är personligt lidande inte inräknat.

 

Med Vägra väggen vill vi bidra till att skapa en öppen dialog kring utmattning. Ingen ska behöva leva med utmattning i hemlighet. Ingen ska behöva känna skam, skuld eller misslyckande, oavsett bakomliggande orsak. Vi vill ta bort stigmat och bidra till att fler vågar söka hjälp i tid. Det är när vi söker hjälp i tid – vi kan bli räddade i tid. Vi kommer att arbeta långsiktigt för att skapa hållbar samhällsförändring. 

 

Vår organisation  är mångfacetterad men vår vision är enkel, Vägra väggen ska utrota utmattningssyndrom. Hopp, mod och ansvar är kärnvärden som styr vårt dagliga arbete. Vi sprider hopp till varandra och vår omvärld. Vi visar mod genom att se verkligheten som den är och delar med oss av våra erfarenheter för att hjälpa. Vi tar ansvar i kampen mot utmattning, genom att utmana och uppmana till förändring på samhällsnivå.   

Vision
Utrota utmattningssyndrom

Vårt uppdrag
Vi motverkar utmattningssyndrom genom information- och kunskapsspridning samt genom att bedriva opinion för att påverka till förändring på samhällsnivå.  

FÖR ETT HÄLSOSAMT SVERIGE! 

 

Vi som engagerar oss i att driva Vägra väggens arbete framåt. 

Vägra väggen har ingen anställd personal. Vi som driver kampen gör det helt ideellt.

Maria Ergül
Grundare & Generalsekreterare
E-mail: maria.ergul@vagravaggen.se
Telefon: +46 (0) 73 744 26 66

STÖDFUNKTIONER

Lina Classon
Grafisk kommunikation
E-mail: lina@jaghjartar.com
Telefon: +46 (0) 76 171 01 00

Anna Kalm
Utveckling av Vägra Väggens hemsida
E-mail: anna@ascentic.se
Telefon: +46 (0) 855 924 448

EKONOMI

Helena Andersson
Extern auktoriserad revisor
Västerås Revision AB
Helena Andersson
helena.andersson@vrev.se

Hanna Pettersson
Extern redovisningskonsult
Västerås Revision AB
Hanna.Pettersson@vrev.se

 

 HISTORIK

Vägra väggen grundades 2017 av Maria Ergül

Livet hade gått i ett rasande tempo, vilket jag stimuleras av. Jag ville vara med överallt. Varför säga nej, när ett JA ger mig så mycket mer? Jag var HR-chef på ett globalt företag, mitt i karriären och jag kände mig behövd, både som människa och professionellt på min arbetsplats. Men glädjen i att säga JA övergick snart i en önskan om att aldrig bli tillfrågad, jag kunde inte säga nej, det gick emot mig, det var inte Maria, – jag kunde – jag ville – jag skulle. Jag började sova dåligt, mindre än 4 timmar per natt, ibland ännu mindre. Blev aggressiv. Pratade bort mina återkommande domningar i högerarmen på att jag varit på gymmet och överskattat min förmåga. Men tiden kom ifatt mig. Det gör den alltid.

Jag blev utbränd
Utmattningsdeprimerad. Det brukar kallas, att gå in i väggen. Jag såg aldrig någon vägg, jag kände ingen krasch, det tog aldrig slut. Plötsligt tappade jag fotfästet en dag och väggen kändes mer som att falla utför ett stup. Sanningen är att alla kan drabbas av utmattning och vi måste prata om det. Ta ett helhetsgrepp kring vår tids stora hälsoutmaning. Tillsammans. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till att människor sjukskrivs i Sverige. Majoriteten av dessa fall är ”reaktion på svår stress”, utmattning. Vi lever i en alltmer globaliserad och digitaliserad värld där kraven på alla ökar med vindens fart. Vi måste stanna upp. Hitta en väg. Få ett stopp. Det blev startskottet till insamlingsfonden Vägra väggen.

Med Vägra väggen vill jag bidra till att skapa en öppen dialog kring utmattning. Ingen ska behöva leva med det i hemlighet. Ingen ska behöva känna skam, skuld eller misslyckande, oavsett bakomliggande orsak. Jag vill bryta isen och bidra till att fler vågar söka hjälp i tid. Det är när vi söker hjälp i tid – vi kan bli räddade i tid.

Maria Ergül – Grundare Vägra Väggen

info@vagravaggen.se

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1 Föreningens namn och organisationsnummer

Vägra väggen 802509-4536

§ 2 Grundare Vägra väggen

Vägra väggen grundades av Maria Ergül år 2017 i Västerås.

§ 3 Säte

Vägra väggen har sitt säte i Västerås, Västmanlands län, Sverige.

§ 4 Ändamål & Syfte

Vägra väggen är en fristående, ideell organisation utan vinstintresse.

Organisationen ska arbeta för att sprida kunskap och utbilda, väcka debatt och arbeta för att motverka utmattning. Vägra väggen vill med sitt arbete bidra till att skapa en öppenhet kring utmattning så att människor vågar söka hjälp i tid och genom det bidra till minskad grad av sjukskrivning.

Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund, kön och sexuell läggning. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.

§ 6 Vägra väggens varumärke

Vägra väggens varumärke får aldrig direkt eller indirekt förknippas, marknadsföras eller användas i samband med ämne som kan inverka menligt i förhållande till föreningens ändamål.

§ 7 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

§ 8 Firmateckning

Föreningens firma ska tecknas av den eller de som styrelsen därtill utser.

§ 9 Finansiering

Vägra väggen ska bedriva sin verksamhet med medel som erhålles genom frivilliga gåvor samt samarbeten med näringsliv och privatpersoner. Dessa medel jämte avkastningen på dem, skall sedan uppkommande administrationskostnader täckts, användas för insamlingsfondens ändamål att sprida kunskap och information.

§ 10 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande och övriga ledamöter. Styrelsens storlek, sammansättning och mandatperiod beslutas av årsmötet. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden till och med kommande årsmöte. Grundaren av Insamlingsfonden Vägra väggen Maria Ergül är hedersmedlem i styrelsen.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

§ 11 Styrelsens åligganden

Styrelsen är föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens intressen och angelägenheter inom ramen för dess stadgar och fastställda verksamhetsplan. Föreningen ska tillvarata medlemmars intresse.

Det åligger styrelsen särskilt att;

verkställa av årsmötet fattade beslut
handha föreningens ekonomiska angelägenhet och därutöver låta föra räkenskaper
till årsmötet avge årsredovisning för senast avslutade verksamhetsåret
till årsmötet upprätta förslag till budget för det kommande verksamhetsåret
ha ett nära samarbete med Vägra väggens Generalsekreterare som är ytterst ansvarig i det operativa arbetet för insamlingsfonden Vägra väggen.
besluta om avslag på medlemsansökan och uteslutning av medlem
tillsätta revisorer
förbereda årsmöte

§ 12 Anställning i Vägra väggen

Styrelsen tillsätter Vägra väggens Generalsekreterare. För tillsättning krävs 2/3 av rösterna. Grundaren av Vägra väggen Maria Ergül ska av styrelsen skriftligen tillfrågas vid tillsättning av Generalsekreterare, Maria Ergül har rösträtt i frågan om tillsättning av Generalsekreterare. Anställning av övrig personal i Insamlingsfonden Vägra väggen beslutas av sittande Generalsekreterare.

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR SAMT REVISOR

§ 13

Föreningens verksamhets och räkenskapsår är kalenderår

§ 14

Föreningens förvaltning och räkenskaper skall granskas av en auktoriserad revisor som utses av styrelsen. Revisorns uppdrag må avslutas om denne eller styrelsen så begär. Styrelsen ska då utse ny revisor i den avgångnes ställe.

STADGAR OCH SKILJEKLAUSUL

§ 15 Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§ 16 Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet: Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

§ 17 Stadgeändring

Ändring eller tillägg till föreningens stadgar får endast beslutas av årsmötet. För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring eller tillägg till dessa stadgar får endast behandlas på årsmötet om det lämnats till styrelsen skriftligen senast en månad före årsmötet.

UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

§ 18

För upplösning av Vägra väggen krävs beslut med minst 2/3 av antalet angivna röster. Vid beslut om upplösning av Insamlingsfonden Vägra väggen skall dess behållna tillgångar skänkas till en av styrelsen utvald förening som på ett lämpligt sätt främjar området utmattning. Föreningens handlingar m.m. skall arkiveras på plats som av styrelsen beslutas.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§ 19 Medlemskap

Förening är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa Insamlingsfonden Vägra väggens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem. Styrelsen ska godkänna alla medlemskap.

§ 20 Utträde

Medlem som vill utträda ur Vägra väggen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift inom tre månader anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

§ 21 Uteslutning av medlem

Medlem får inte uteslutas ur Vägra väggen av annan anledning än att denne har försummat att betala av Vägra väggens beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat Vägra väggens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde. Beslutet fattas av styrelsen.

§ 22 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem;

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter
 • skall följa Vägra väggens stadgar och beslut
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
 • skall betala medlemsavgift senast tre månader efter begäran om inträde samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

§ 23 Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen, eller av styrelsen utsedd person publiceras senast tre veckor före mötets genomförande. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

§ 24 Förslag till motioner att behandlas av årsmöte

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

§ 25 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalt medlemsavgifter och fyllt 18 år innan mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

§ 26 Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 27 Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för beslut av stadgeändring och upplösning av Insamlingsfonden Vägra väggen som avgörs av styrelsen, avgörs alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 28 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Generalsekreterare i Insamlingsfonden får väljas till styrelsen Övrig anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

§ 29 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1.  Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
 2.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3.  Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5.  Fastställande av dagordning.
 6.  Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för senaste verksamhetsåret samma revisorernas berättelse för samma tid.
 7.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 8. Fastställande av medlemsavgifter.
 9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-och räkenskapsåret.
 10. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
 11. Val av
  • föreningens ordförande.
  • administrativt- och ekonomiskt ansvarig i styrelsen
  • av övriga suppleanter.
  • av revisor
  • av ledamöter i valberedningen
 12. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
  Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.
 13. Övriga frågor
 14. Mötet avslutande

§ 30 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 75 % av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på Vägra väggens hemsida. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i § Beslutsförhet och Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet.

VALBEREDNINGEN

§ 31 Sammansättning och åligganden

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast sex veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER

§ 32 Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

ANVÄNDBARA LÄNKAR

Här har vi samlat användbara länkar till dig som är drabbad av utmattning, anhörig till drabbad eller till dig som är intresserad av att lära dig mer om sjukdomen. Om Du har tips på någon länk som du tycker borde finnas med här, skicka gärna förslaget till info@vagravaggen.se.

STÖD / HJÄLP

1177 – VÅRDGUIDEN
Råd om vård och hjälp på Internet, tillgängligt dygnet runt
LÄNK VÅRDGUIDEN

112 – SOS ALARM
Vid akut psykisk ohälsa, dygnet runt.
LÄNK SOS ALARM

FÖRSÄKRINGSKASSAN
Kundcenter för privatperson: 0771 – 524 524 / Mån – Fre. 08.00-16.00
LÄNK FÖRSÄKRINGSKASSAN

SVENSKA ÅNGESTSYNDROMSÄLLSKAPET
Förening för människor med olika ångestsjukdomar.
LÄNK ÅNGESTSYNDROMSÄLLSKAPET

INFORMATIONSLÄNKAR OM UTMATTNINGSSYNDROM

PRAKTISK MEDICIN
LÄNK PRAKTISK MEDICIN

ARBETSMILJÖVERKET
LÄNK ARBETSMILJÖVERKET

ARBETSMILJÖUPPLYSNINGEN
LÄNK ARBETSMILJÖUPPLYSNINGEN

INSTITUTET FÖR STRESSMEDICIN
LÄNK INSTITUTET FÖR STRESSMEDICIN

HUR STRESSAD ÄR DU?
Gör det kostnadsfria självskattningstestet KEDS, framtaget av forskare vid Karolinska Institutet.

INSAMLINGSPOLICY VÄGRA VÄGGEN

Att ta emot och förvalta pengar från privatpersoner, organisationer och företag är en förtroendefråga. Vi arbetar därför ständigt med att förbättra kontroll- och uppföljningsstrukturer så att alla medel används korrekt och så effektivt som möjligt för att nå vår vision om att motverka utmattning. Vid mottagande av gåvor från framförallt företag och organisationer försäkrar vi på Vägra väggen oss om att våra samarbetspartners delar vår långsiktiga vision.

Från vilka samlar Vägra väggen in pengar 
Vägra väggens givare är privatpersoner, organisationer och företag. Privata givare är exempelvis svenska hushåll, enskilda individer samt de som väljer att handla i vår Webshop. Våra företagsvänner och organisationer verkar inom såväl den offentliga sektorn som den privata.

Insamlingsmetoder – Hur samlar Vägra väggen in pengar
Vägra väggens arbete är långsiktigt och fokuserar därför på?långsiktigt givande. Av den anledningen är Vägra väggens viktigaste givarprodukter; att bli månadsgivare samt långsiktiga samarbeten med företag och organisationer det som ger störst ekonomisk avkastning till vårt ändamål. Alla gåvor är frivilliga och all insamling ska ske med respekt för den enskilde givaren. Insamlingen ska alltid tydligt ange vilket ändamål pengarna går till. Vi redovisar på ett korrekt, transparent och ärligt sätt hur vi arbetar och fördelar de insamlande ekonomiska medlen. Vill en givare vara anonym skall detta respekteras. Givarens namn skall aldrig publiceras utan givarens medgivande. Likaså skall Vägra väggen respektera om en givare inte vill bli kontaktad. Vägra väggen skall inte lämna givarens namn vidare till annan organisation, företag eller privatperson. Givaren skall när som helst kunna få reda på namn och adress på organisationens förtroendevalda.

Utvärdering, uppföljning och kontroll
Vägra väggen granskas årligen av det externa revisionsföretaget BDO. BDO granskar årsredovisning, finansiell redovisning och förvaltningen av organisationen.

Nekande av gåva
Vägra väggen kan neka att ta emot en gåva om givarens intressen står i direkt konflikt med Vägra väggens vision och mål, eller vars verksamhet och aktiviteter skadar Vägra väggen som organisation eller våra samarbetspartners. Vägra väggen kan även avstå att ta emot en gåva om den är förenad med särskilda villkor som kan vara svåra för Vägra väggen att uppfylla eller om gåvan är förenad med kostnader som inte står i proportion till värdet av gåvan.

Policy gällande insamling, placering och donationer
Vägra väggens policy kring insamlingsarbetet tar upp riktlinjer för vad, vem och hur vi samlar in ekonomiska medel. Policyn tar bland annat upp att vi inte samlar in medel från icke myndiga, att vi värnar om personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) och visar på riktlinjer för hur redovisning och kontroll av Vägra väggens insamling sker.

Vägra väggen har som policy att aldrig placera insamlade medel i aktier eller värdepapper, och donerade aktier och andelar ska säljas utan dröjsmål. Det är även organisationens policy att inte acceptera donationer vars intressen står i direkt konflikt med Vägra väggens vision och mål, eller vars verksamhet och aktiviteter skadar Vägra väggen som organisationen eller våra samarbetspartners.

Vägra väggens långsiktiga vision är att motverka utmattning. För att nå dit arbetar vi med forskningsfinansiering, informationsspridning, utbildning och påverkansarbete i form av opinionsbildning.

Var med och gör skillnad i kampen mot utmattning genom att stödja vårt arbete! 

Stöd oss / Företag

Stöd oss / Privatperson